Τι είναι το Πτυχίο Αγγλικών EDI;

Το Πτυχίο Αγγλικών EDI, είναι ένα Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας που παρέχεται από το φορέα EDI (Education Development International) σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο έως και το επίπεδο C2 (  EDI Proficiency ).

Ποιο Στόχο έχει το Πτυχίο Αγγλικών EDI;

Στόχος του EDI είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με άνεση και αποτελεσματικότητα στην Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις για το Πτυχίο Αγγλικών EDI, καλύπτουν τις 4 γλωσσικές δεξιότητες:

 • Reading (κατανόηση του γραπτού λόγου)
 • Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)
 • Writing (γραπτή έκφραση)
 • Η εξέταση του Speaking (προφορική έκφραση) είναι προαιρετική για τα επίπεδα Β1 έως C1 και είναι επιλογή του υποψηφίου αν θα συμμετάσχει ή όχι. Για το EDI PROFICIENCY η προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική.

Από τι αποτελείται η εξέταση για το Πτυχίο Αγγλικών EDI;

Οι εξετάσεις για το Πτυχίο Αγγλικών EDI εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από το BCED – Best in Continuing Education & Development από το 2008 για τα επίπεδα B1 – C1 και από το 2011 για το C2 (EDI PROFICIENCY). Οι πιστοποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ καθώς κι από Πανεπιστήμια, υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, επαγγελματικούς φορείς και εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι EDI-exams είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΕΠΙΠΕΔΑ EDI Certificates in ESOL InternationalΕΠΙΠΕΔΑ JETSETΚοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας
EDI Level 2 Certificate in ESOL InternationalJETSET 6C1 Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης
EDI Level 1 Certificate in ESOL InternationalJETSET 5B2 Καλή Γνώση
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3)JETSET 4B1 Μέτρια Γνώση
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 2)JETSET 3A2 Βασική Γνώση
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 1)JETSET 2A1 Στοιχειώδης Γνώση

EDI Exams: Βαθμολογία για το Πτυχίο Αγγλικών EDI :

Το pass mark για τις EDI exams είναι 50% και η συνολική βαθμολογία προκύπτει από συμψηφισμό των 3 υποχρεωτικών parts (Listening, Reading & Writing). Η βαθμολογία αποτυπώνεται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
75 – 100% ΔΙΑΚΡΙΣΗ
60 – 74% ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
50 – 59% ΒΑΣΗ
< 50% ΚΑΤΩ ΑΠ0 ΤΗ ΒΑΣΗ

Στις εξετάσεις για το πτυχίο Αγγλικών EDI οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους για το Listening και το reading σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answersheet) το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Έτσι διασφαλίζεται μια αντικειμενική και ακριβής αξιολόγηση για τους υποψηφίους. Στο writing η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του EDI ενώ τα προφορικά (Speaking) αξιολογούνται από τους Oral Examiners του EDI.

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι λαμβάνουν έντυπο με τις βαθμολογίες τους αναλυτικά ανά part έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε περίπτωση αποτυχίας. Όσοι έχουν πετύχει από 50% και πάνω λαμβάνουν και το πτυχίο EDI.

Παρακάτω θα δείτε τη Μορφή της εξέτασης για το EDI σε κάθε επίπεδο :

Πτυχίο Αγγλικών EDI

EDI JETSET 4 (B1): Reading

 • Part 1 (questions 1-10): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 2 (questions 11-15): επιλογή της λέξης με το πλησιέστερο νόημα
 • Part 3 (questions 16-25): συμπλήρωση κενών επιλέγοντας μεταξύ 4 επιλογών
 • Part 4 (questions 26-30) & Part 5 (questions 31-40): επιλογή ανάμεσα από 4 επιλογές
 • Part 6 (questions 41-50): συμπλήρωση κενών σε προτάσεις

Διάρκεια εξέτασης: 80 λεπτά

EDI JETSET 4 (B1): Listening

 • Part 1 (questions 1-10): επιλογή ανάμεσα σε true/false/unknown
 • Part 2 (questions 11-20): επιλογή της κατάλληλης απάντησης

Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά

EDI JETSET 4 (B1): Writing

 • Part 1 (questions 1-10): συμπλήρωση κενών με την κατάλληλη μορφή της λέξης που δίνεται
 • Part 2 (questions 11-15): παραγωγή προτάσεων που να περιλαμβάνουν τις σημειώσεις που δίνονται
 • Part 3 (questions 16-20): συμπλήρωση προτάσεων
 • Parts 4 + 5 (questions 21-30): αναδιατύπωση προτάσεων

Διάρκεια εξέτασης: 80 λεπτά

 

EDI JETSET 4 (B1): Speaking

 • συνομιλία ανάμεσα σε 2 εξεταζόμενους και 1 εξεταστή

Διάρκεια εξέτασης: 5 λεπτά/ ανά εξεταζόμενο

EDI JETSET 5 (B2): Reading

 • Part 1 (questions 1-5): συμπλήρωση κενών επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 2 (questions 6-15): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 3 (questions 16-20): επιλογή της λέξης με το πλησιέστερο νόημα
 • συμπλήρωση κενών επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 4 (questions 21-30): επιλογή ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 5 (questions 31-40): οι υποψήφιοι EDI επιλέγουν ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 6 (questions 41-45): αντικατάσταση λέξεων
 • Part 7 (questions 46-55): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 8 (questions 56-60): επιλογή ανάμεσα σε 4 απαντήσεις

Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά

EDI JETSET 5 (B2): Listening

 • Part 1 (questions 1-10): επιλογή ανάμεσα σε true/false/unknown
 • Part 2 (questions 11-20): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 3 (questions 21-30): επιλογή της κατάλληλης απάντησης

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

EDI JETSET 5 (B2): Writing

 • Ppart 1 (questions 1-10): συμπλήρωση κενών με την κατάλληλη μορφή της λέξης που δίνεται
 • Part 2 (questions 11-15): οι υποψήφιοι EDI συμπληρώνουν κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις που δίνονται
 • Part 3 (questions 16-25): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 4 (questions 26-35): αναδιατύπωση προτάσεων
 • Part 5: συγγραφή σύντομης κριτικής
 • Part 6 (questions 36-45): συμπλήρωση κενών με μία κατάλληλη λέξη
 • Part 7 (questions 46-50): συμπλήρωση προτάσεων
 • Part 8: οι υποψήφιοι EDI γράφουν μια έκθεση, επιλέγοντας ανάμεσα σε 2 θέματα

Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά

EDI JETSET 5 (B2): Speaking

 • συνομιλία ανάμεσα σε 2 εξεταζόμενους και 1 εξεταστή

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά/ανά εξεταζόμενο

EDI JETSET 6 (C1): Reading

 • Part 1 (questions 1-5): συμπλήρωση κενών επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 2 (questions 6-15): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 3 (questions 16-20): επιλογή της λέξης με το πλησιέστερο νόημα
 • συμπλήρωση κενών επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 4 (questions 21-30): οι υποψήφιοι EDI επιλέγουν 1 από 4 απαντήσεις
 • Part 5 (questions 31-35): επιλογή ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 6 (questions 36-45): αντικατάσταση λέξεων
 • Part 7 (questions 46-55): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 8 (questions 56-60): οι υποψήφιοι EDI επιλέγουν ανάμεσα από 4 απαντήσεις

Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά

 

 

EDI JETSET 6 (C1): Listening

 • Part 1 (questions 1-10): επιλογή ανάμεσα σε true/false/unknown
 • Part 2 (questions 11-20): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 3 (questions 21-30): επιλογή της κατάλληλης απάντησης

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

EDI JETSET 6 (C1): Writing

 • Part 1 (questions 1-10): αναδιατύπωση προτάσεων έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να έχουν παρόμοιο νόημα
 • Part 2 (questions 11-20): συμπλήρωση προτάσεων με μία λέξη
 • Part 3: συγγραφή σύντομης κριτικής έκτασης 80-100 λέξεων αφού πρώτα ο υποψήφιος διαβάσει ένα κείμενο
 • Part 4: ο υποψήφιος EDI καλείται να γράψει ένα γράμμα βασισμένο σε πληροφορίες που αντλεί από κείμενο που έχει διαβάσει
 • Part 5 (questions 21-25): απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • Part 6 (questions 26-35): συμπλήρωση κενών
 • Part 7 (questions 36-40): ο υποψήφιος EDI καλείται να δημιουργήσει νέα πρόταση που προκύπτει από τη συγχώνευση δύο προτάσεων
 • Part 8: έκθεση

Διάρκεια εξέτασης: 105’

EDI JETSET 6 (C1): Speaking

 • συνομιλία ανάμεσα σε 2 εξεταζόμενους για το EDI και 1 εξεταστή

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά/ ανά εξεταζόμενο

EDI JETSET 7 (C2): Reading

 • Part 1 (questions 1-5): συμπλήρωση κενών επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 επιλογές
 • Part 2 (questions 6-15): επιλογή ανάμεσα σε true/false/not mentioned
 • Part 3 (questions 16-20): επιλογή της λέξης με το πλησιέστερο νόημα
 • Part 4 (questions 21-30): επιλογή ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 5 (questions 31-40): επιλογή ανάμεσα σε 4 απαντήσεις
 • Part 6 (questions 41-45): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 7 (questions 46-55): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 8 (questions 56-60): επιλογή της κατάλληλης απάντησης

Διάρκεια εξέτασης: 120’

 

EDI JETSET 7 (C2): Listening

 • Part 1 (questions 1-10): επιλογή ανάμεσα σε true/false/unknown
 • Part 2 (questions 11-20): επιλογή της κατάλληλης απάντησης
 • Part 3 (questions 21-30): επιλογή της κατάλληλης απάντησης

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

EDI JETSET 7 (C2): Writing

 • Part 1 (questions 1-10): αναδιατύπωση προτάσεων έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να έχουν παρόμοιο νόημα
 • Part 2 (questions 11-20): συμπλήρωση προτάσεων με μία λέξη
 • Part 3: συγγραφή σύντομης κριτικής έκτασης 80-100 λέξεων αφού πρώτα ο υποψήφιος διαβάσει ένα κείμενο
 • Part 4: ο υποψήφιος EDI καλείται να γράψει ένα γράμμα βασισμένο σε πληροφορίες που αντλεί από κείμενο που έχει διαβάσει
 • Part 5 (questions 21-25): απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • Part 6 (questions 26-35): συμπλήρωση κενών
 • Part 7 (questions 36-40): ο υποψήφιος EDI καλείται να δημιουργήσει νέα πρόταση συγχωνεύοντας 2 προτάσεις
 • Part 8: έκθεση

Διάρκεια εξέτασης: 120’

EDI JETSET 7 (C2/ EDI PROFICIENCY): Speaking

 • συνομιλία ανάμεσα σε 2 εξεταζόμενους και 1 εξεταστή EDI

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά/ ανά εξεταζόμενο

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα  ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών  που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα