Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το TOEIC TEST

Αποφασίσατε να δώσετε το πτυχίο γλωσσομάθειας TOEIC για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς; Το πρώτο και κύριο μέλημά σας πρέπει να είναι η σωστή προετοιμασία σας πριν τις εξετάσεις. Τι σημαίνει αυτό; Οργανωθείτε, ενημερωθείτε και γνωρίστε το δίπλωμα το οποίο σκοπεύετε να δώσετε εξετάσεις.

Τι είναι το TOEIC®;

TOEIC είναι τα αρχικά των λέξεων Test Of English for International Communication.

Αρχικά είχε σχεδιαστεί για να ελέγξει την ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική, των επαγγελματιών που εμπλεκόταν σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Με τον καιρό το TOEIC αποδείχτηκε ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης που τελικά υιοθετήθηκε από πολλούς επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς παγκοσμίως.

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η πλειονότητα των μεγάλων ομίλων του εξωτερικού, καθώς και περίπου 2.000 Ευρωπαϊκές εταιρείες, βασίζονται στο TOEIC® για την εξακρίβωση του επιπέδου του προσωπικού τους.

Το TOEIC® με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

 

Ποιος διενεργεί τις εξετάσεις TOEIC στην Ελλάδα;

Ο εξεταστικός φορέας που οργανώνει το TOEIC στην Ελλάδα είναι η Ελληνοαμερικανική Ένωση (www.hau.gr).

 

Πως είναι η δομή της εξέτασης;

Το TOEIC χωρίζεται σε δυο μέρη.

Το Listening (ακουστικό) με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διαρκεί 45 λεπτά.

Το Reading με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γραμματικής, λεξιλογίου & επεξεργασίας κειμένου. Διαρκεί 75 λεπτά.

Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην έκθεση όπως γίνεται σε άλλες εξετάσεις που επίσης πιστοποιούν την καλή γνώση της Αγγλικής (LOWER) και την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (ADVANCE).

 

 

Ενότητες Εξέτασης

Ερωτήσεις

Περιγραφή

Συνολική Διάρκεια

Κατανόηση προφορικού λόγου από CD(ListeningComprehension)

10

Φωτογραφίες

45

30

Ερωτήσεις – απαντήσεις

30

Διάλογοι

30

Σύντομες ομιλίες

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(Reading Comprehension)

40

Ελλιπείς προτάσεις

75

12

Συμπλήρωση Κειμένων

48

Κατανόηση Κειμένων

 

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Παρακάτω αναλύεται περιληπτικά η δομή και η διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100 ερωτήσεις.
Μέρος Ι – Φωτογραφίες 20 ερωτήσεις.
Μέρος ΙΙ – Ερώτηση – Απάντηση 30 ερωτήσεις.
Μέρος ΙΙΙ – Σύντομες Συζητήσεις 30 ερωτήσεις.
Μέρος VΙ – Μικροί Διάλογοι 20 ερωτήσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100 ερωτήσεις.
Μέρος Ι – Συμπλήρωση Κενών 40 ερωτήσεις.
Μέρος ΙΙ – Αναγνώριση Λαθών 20 ερωτήσεις.
Μέρος ΙΙΙ – Κατανόηση Κειμένων 40 ερωτήσεις.

 

Ποία είναι η διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ΤΟΕΙC® ;

Η βαθμολογία στο TOEIC® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα:

  • ένας βαθμός για το Ακουστικό μέρος (ListeningSection),
  • ένας βαθμός για το μέρος της Κατανόησης Κειμένων (ReadingSection)
  • ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Ακουστικού μέρους και του μέρους της Κατανόησης Κειμένων.

Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

Οι στατιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για να μετατραπούν οι βαθμολογίες σε κοινή κλίμακα διασφαλίζουν ότι παρόμοιες βαθμολογίες στο TOEIC® υποδηλώνουν παρόμοια γνωστικά επίπεδα στην αγγλική γλώσσα.

 

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου , καλή / επίπεδο Lower ,πολύ καλή / επίπεδο Advanced και άριστη / επίπεδο Proficiency.

ΕΠΙΠΕΔΟΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΣ
Άριστη/C2 Proficiency 905-990
Πολύ Καλή/C1 Advanced 785-900
Καλή/B2 Lower 505-780
Μέτρια/B1 Basic 405-500

Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

 

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

 

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτηση τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

 

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε.

 

Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

 

Πόσο συχνά μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί μία φορά κάθε 30 ημέρες. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει σε μεταγενέστερη ημερομηνία όποιον υποψήφιο υποβάλλει αίτηση αγνοώντας την παραπάνω οδηγία.

 

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενώ 1 εργάσιμη ημέρα αργότερα γίνεται η παραλαβή του πιστοποιητικού.

 

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEIC® αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν ο υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις στις εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΤμήμαTOEIC® της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, τρεις εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τις ειδικές ρυθμίσεις.

 

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Όχι. Υπάρχει ένα τεστ για όλους τους υποψήφιους.

 

Παίρνω πτυχίο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα;

Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πτυχίο.

 

Πώς μπορείτε να ζητήσετε την αναβαθμολόγηση της εξέτασής σας στο TOEIC

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται από τους εξεταστικούς φορείς σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Αν παρόλα αυτά θέλετε να ζητήσετε την επανεξέταση του γραπτού σας, μπορείτε να το κάνετε το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αναβαθμολόγηση. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Τμήμα Εξετάσεων στους εξεταστικούς φορείς και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε επιστολή που σας ενημερώνει για το νέο και οριστικό πλέον αποτέλεσμα.

Αν μετά την αναβαθμολόγηση το αποτέλεσμά σας αλλάξει, το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης υποψηφίου.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.

 

Που αναγνωρίζεται το TOEIC®;

  •        Α.Σ.Ε.Π.
  •          Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  •          Πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
  •          Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα:
μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).
Επίπεδο Γνώσης

Επίπεδο ΑΣΕΠ Επίπεδο Γλώσσας Βαθμός
(Άριστη) (Proficiency) (905-990)
Πολύ Καλή Advanced 785-900
Καλή Lower 505-780
Μέτρια Basic 405-500

 

Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται επίσης από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά τους προγράμματα.

 

Πανεπιστήμια στο εξωτερικό

Πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τεστ TOEIC® για εισαγωγή σπουδαστών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα και για κατάταξη σε μαθήματα Αγγλικής που προσφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούν το τεστ για να αξιολογήσουν την πρόοδο των σπουδαστών τους και για να παρέχουν αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

 

Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί, και προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας σε 90 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

Ας δούμε όμως αναλυτικά συμβουλές και μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε υψηλό σκορ στις εξετάσεις και να πετύχετε τον σκοπό σας.

 

1.Κατανόηση προφορικού λόγου από CD Listening Comprehension:

Μέρος Ι (φωτογραφίες): Δείτε τις φωτογραφίες γρήγορα πριν ο ομιλητής ξεκινήσει να μιλά. Μην περιμένετε από τον ομιλητή να σας πει να δείτε τις φωτογραφίες. Ελέγξτε αντικείμενα, ανθρώπους, ενέργειες, κλπ. Έπειτα ακούστε προσεκτικά τις τέσσερεις εκδοχές και επιλέξτε εκείνη που είναι σωστή για την φωτογραφία. Σημειώστε γρήγορα την απάντησή σας και αμέσως δείτε την επόμενη φωτογραφία. Ετοιμαστείτε να ακούσετε τις επόμενες τέσσερεις εκδοχές.

Μέρος ΙΙ (Ερώτηση – απάντηση): Ακούστε προσεκτικά την ερώτηση. Επαναλάβετε γρήγορα νοερά την ερώτηση ώστε να την θυμάστε. Έπειτα ακούστε προσεκτικά τις τρεις απαντήσεις. Σημειώστε την απάντησή σας.

Μέρος ΙΙΙ (Σύντομες Συζητήσεις): Ακούστε το διάλογο πολύ προσεκτικά και προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε στο ποιος μιλάει σε ποιον, στον σκοπό του διαλόγου και στο ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι του ομιλητή. Έπειτα διαβάστε κάθε ερώτηση που ακολουθεί και σημειώστε την απάντησή σας στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων.

Μέρος VI (Μικροί Διάλογοι): Δείτε γρήγορα τις απαντήσεις πριν ακούσετε το κείμενο. Ακούστε προσεκτικά τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις. Ενώ ακούτε την ομιλία, αποφασίστε για το ποιος είναι ο σκοπός της ομιλίας και ποια είναι η σημαντική πληροφορία. Μετά ακούστε τις ερωτήσεις και σημειώστε γρήγορα την απάντησή σας.

 

2. Κατανόηση Γραπτού Λόγου Reading Comprehension :

Μέρος I (Συμπλήρωση Κενών): Διαβάστε την πρόταση με το κενό χωρίς να κοιτάξετε τις επιλογές απαντήσεων από κάτω. Προσπαθήστε να μαντέψετε το κομμάτι που λείπει. Έπειτα δείτε τις επιλογές και επιλέξτε εκείνη που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Σημειώστε την απάντησή σας και προχωρήστε στο επόμενο ερώτημα.

Μέρος II (Αναγνώριση Λαθών): Διαβάστε ολόκληρο το γράμμα ή κείμενο μια φορά πολύ προσεκτικά. Διαβάστε το κείμενο για δεύτερη φορά για να καθορίσετε τον σκοπό και να κατανοήσετε τις κεντρικές ιδέες. Έπειτα διαβάστε για τρίτη φορά και χωρίς να δείτε τις επιλογές απαντήσεων, προσπαθήστε να μαντέψετε τα κομμάτια που λείπουν. Μετά δείτε τις επιλογές και επιλέξτε εκείνη που πιστεύετε ότι είναι η σωστή απάντηση.

Μέρος III (Κατανόηση Κειμένων): Διαβάστε μια φορά το κείμενο για να δείτε τι είδους κείμενο είναι και να καθορίσετε τον κύριο σκοπό του. Εξετάστε το πλάνο, ώστε να ξέρετε που θα εντοπίσετε σημαντικές πληροφορίες. Μετά διαβάστε τις ερωτήσεις και τις επιλογές και ελέγξτε ξανά το κείμενο για να δείτε που μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις.

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

1.Καθορίστε τον στόχο σας.

Βάλτε στόχους που είναι ρεαλιστικοί και μπορούν να επιτευχθούν με βάση το επίπεδό σας στα Αγγλικά. Να θυμάστε πάντα ότι οι εξεταστικές για το TOEIC είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα, πράγμα που σας δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στην προετοιμασία σας.

2.Ενημερωθείτε για την δομή και το περιεχόμενο του τεστ.

Πριν αρχίσετε την προετοιμασία των εξετάσεων πρέπει να έχετε ενημερωθεί σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του TOEIC.Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση προφορικού λόγου και κειμένων. Γνωρίζοντας τι ζητάει το συγκεκριμένο δίπλωμα και κάνοντας όσα περισσότερα τεστ μπορείτε θα έρθετε πιο κοντά στο στόχο σας.

3.Οργανώστε το διάβασμά σας.

Πριν δώσετε τις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε αποφασίσει πώς θα κινηθείτε αναφορικά με τον τρόπο μελέτης σας. Έχετε την δυνατότητα είτε να μελετήσετε μόνοι σας, είτε να μπείτε σε ένα τμήμα φροντιστηρίου, είτε να κάνετε ιδιαίτερα στο σπίτι.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε μόνος σας την προετοιμασία θα πρέπει να επιλέξετε ένα βιβλίο που θα έχει αναλυτικές οδηγίες ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του τεστ. Επίσης, θα πρέπει να σας δίνει αναλυτικές και κατανοητές απαντήσεις έτσι ώστε να μην έχετε απορίες και «κενά» σημεία.

Εάν η επιλογή σας είναι η συνεργασία με κάποιον καθηγητή (είτε σε τμήμα φροντιστηρίου είτε στο σπίτι) θα πρέπει να βρείτε έναν καθηγητή που να τον εμπιστεύεστε και να έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο πτυχίο. Μην ντραπείτε ποτέ να εκφράσετε όποια απορία και αν έχετε ,όσο ανόητη και αν σας φαίνεται!

4.Μοιράστε σωστά το χρόνο διαβάσματος.

Το τεστ αποτελείται από 2 μέρη (ακουστικό και κατανόησης κειμένων) τα οποία πιάνουν αρκετούς βαθμούς το καθένα. Θα πρέπει να μοιράσετε το χρόνο σας σωστά ώστε να μελετήσετε και τα 2 μέρη με τον ίδιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πολλοί εξεταζόμενοι κάνουν το λάθος να διαβάζουν καλύτερα το μέρος του τεστ που τους αρέσει περισσότερο, χάνοντας έτσι πόντους από το άλλο μέρος.

5.Χτίστε ένα δυνατό λεξιλόγιο.

Ένας λόγος που οι περισσότεροι εξεταζόμενοι αποτυγχάνουν στο τεστ είναι το ότι δεν διαθέτουν επαρκές λεξιλόγιο. Η θεματολογία του πτυχίου έχει αναφορές σε οικονομικούς, τραπεζικούς, ταξιδιωτικούς κ.ά. όρους, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μελετήσετε συγκεκριμένες κατηγορίες λεξιλογίου πέρα από το λεξιλόγιο του επιπέδου που σας ενδιαφέρει.

6.Απόφυγε τα παραπλανητικά σημεία του τεστ.

Οι ασκήσεις του τεστ είναι πολλαπλής επιλογής. Στις απαντήσεις που δίνονται υπάρχουν τουλάχιστον δύο παραπλανητικές απαντήσεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε την σωστή απάντηση όταν έχετε μάθει να ανιχνεύετε τις παραπλανητικές απαντήσεις, οι οποίες είναι συνήθως ομόηχες λέξεις, συνώνυμα, επαναλαμβανόμενες λέξεις κ.ά.

 

7.Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας.

Μερικές φορές βλέποντας μία απάντηση θα ξέρετε αμέσως αν είναι σωστή ή λάθος. Αν έχετε μελετήσει σωστά οι πιθανότητες είναι υπέρ σας ώστε να βρείτε κατευθείαν τη σωστή απάντηση. Αποφύγετε να αλλάξετε την απάντησή σας μετά. Συνήθως αυτό που έρχεται πρώτο στο μυαλό σας είναι και το σωστό.

8.Απομονώστε τα αδύνατα σημεία σας.

Αφού περάσει κάποιο διάστημα μελέτης θα αρχίσετε να καταλαβαίνεται ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία σας στο τεστ. Δώστε περισσότερο χρόνο και μελέτη στα αδύνατα σημεία σας ώστε να μπορέσετε να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Μπορείτε να ανατρέξετε σε βιβλία γραμματικής, στο διαδίκτυο ή να ρωτήσετε τον καθηγητή που σας έχει αναλάβει εάν δεν προετοιμάζεστε μόνοι σας.

9.Μην κάνετε μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.

Η μετάφραση από τη μια γλώσσα στην άλλη τρώει πολύ χρόνο. Σπάνια τυχαίνει να μένει επιπλέον ώρα στους εξεταζόμενους ώστε να μπορούν να ξαναδούν τις απαντήσεις τους ή να τις σκεφτούν. Εάν δεν ξέρετε κάποια λέξη κοιτάξτε το περιεχόμενο της πρότασης στην οποία βρίσκεται και τις τριγύρω λέξεις.

10.Χρησιμοποιείστε την μαντεψιά ως έσχατη λύση!

Την ώρα της εξέτασης εάν δεν ξέρετε κάποια απάντηση μην αφήσετε κενή την ερώτηση. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να μην σας μείνει χρόνος για να ξαναδείτε την ερώτηση στο τέλος, οπότε εμπιστευτείτε την τύχη η οποία μπορεί εκείνη τη μέρα να είναι με το μέρος σας!

11.Διαχειριστείτε σωστά το χρόνο που χρειάζεστε για την επίλυση του τεστ.

Είναι σκόπιμο να εξασκηθείτε με προηγούμενα δείγματα του τεστ πριν δώστε την κανονική εξέταση.Όταν κάνετε εξάσκηση στο τεστ, θα πρέπει πάντα να έχετε επίγνωση του χρόνου που θα χρειαστείτε για να το επιλύσετε,ώστε να είστε μέσα στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του.

Την ημέρα που θα δώσετε το τεστ, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ενότητα Reading. Θα έχετε 75 λεπτά για να ολοκληρώσετε και τα 3 του μέρη. Πολλοί υποψήφιοι δαπανούν πάρα πολύ ώρα στο 2 και 3 μέρος επειδή το θεωρούν πιο δύσκολο και στο τέλος δεν φτάνει η ώρα για το 3 και τελευταίο μέρος του Reading,όπου είναι εξίσου σημαντικό και σε βαθμούς και σε ώρα . Όσο λιγότερο χρόνο ξοδέψετε σε αυτό το μέρος, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχετε για τις κατανοήσεις κειμένων.

12.Ακούστε γρήγορα.

Όταν μελετάτε για το TOEIC τεστ, μην έχετε την συνήθεια να γυρνάτε πίσω το cd για να ξανά ακούσετε το Listening. Την ημέρα της δοκιμής δεν θα συμβεί αυτό! Δεν θα έχετε καν το χρόνο να σκεφτείτε για πολύ ώρα μεταξύ των ερωτήσεων. Γι΄αυτό διαβάστε πρώτα την ερώτηση ώστε να ξέρετε τι θα ακούσετε,προσπαθήστε να καταλάβετε την κεντρική ιδέα και το γενικό πλαίσιο της ερώτησης.Ακούστε για λέξεις κλειδιά όπως: «ποιος, τι, πότε, που»,για συνώνυμες λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα και μην ανησυχείτε αν δεν καταλαβαίνετε όλες τις λέξεις της συζήτησης. Ακούστε τις λέξεις που τονίζονται γιατί η απάντηση μπορεί να μην δίνεται άμεσα και έτσι μπορεί να μπερδευτείτε με τις απαντήσεις.

13.Εξασκηθείτε στο να διαβάζετε δυνατά.

Το να διαβάζετε δυνατά κατά την διάρκεια της προετοιμασίας σας, θα σας βοηθήσει και στα δύο μέρη τουTOEIC τεστ. Για να κατανοήσετε πιο γρήγορα την αγγλική γλώσσα, είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε το ρυθμό της γλώσσας.

Ακούστε μουσική.Η μουσική σας βοηθά να αποκτήσετε το ρυθμό και τον σωστό τονισμό της καθομιλουμένης. Θα μπορούσατε να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας και να ακούσετε πώς ακούγεται. Εφόσον η εξέταση TOEIC αντλεί τις ερωτήσεις της από τον τομέα της επιχείρησης, θα βοηθούσε πολύ να διαβάζετε επιχειρηματικά περιοδικά, εφημερίδες και να μαθαίνετε νέο λεξιλόγιο από τους τομείς των ταξιδιών, των τραπεζών, των εστιατορίων, των γραφείων κλπ.

14.Διαχειριστείτε το άγχος σας.

Εάν αισθάνεστε πολύ αγχωμένοι για τις εξετάσεις TOEIC να θυμάστε ότι όπως και οτιδήποτε άλλο στη ζωή, η ισορροπία είναι το κλειδί. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι θα προσπαθήσετε να κάνετε ότι καλύτερο μπορείτε. Πριν από τη δοκιμή, πάρτε βαθιές ανάσες και να θυμάστε ότι μπορείτε να βελτιώσετε πάντα την βαθμολογία σας σε λίγους μήνες.

 
Άν θέλεις να πάρεις μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις του TOEIC τότε δεν έχεις παρά να επιλέξεις τους ειδικούς. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο σου αλλά και ευέλικτα ολιγομελή τμήματα στο φροντιστήριο μας στο Γαλάτσι για να επιλέξεις την λύση που ταιριάζει σε εσένα.

Στην Ekmathisi κάποιος μπορεί να αποκτήσει το TOEIC με 3 τρόπους, δείτε αναλυτικά:

1. Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών στοχευμένα για το TOEIC στο σπίτι σου

Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στο σπίτι σας τις ώρες και ημέρες που εσείς επιθυμείτε. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα για το TOEIC και τις εξετάσεις του, έτσι η ύλη και ο ρυθμός των μαθημάτων προσαρμόζεται πάνω στις δικές σας ανάγκες για το πτυχίο.

Να αναφέρουμε ότι οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Αγγλικής φιλολογίας και έμπειροι στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών διαθέτοντας πολλές ώρες διδασκαλίας. Γνωρίζουν καλά το πτυχίο και μπορούν να σας βοηθήσουν σε συγκεκριμένες δυσκολίες που πιθανώς αντιμετωπίζετε ή που θα προκύψουν.

2. Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών online στοχευμένα στο TOEIC

Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών online. Καθηγητής και μαθητής επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας του Skype. Ταonline μαθήματα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των ιδιαιτέρων μαθημάτων σας καθώς κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή μπορείτε να κάνετε το μάθημά σας όποια ώρα και μέρα σας βολεύει απ’όπου κι αν βρίσκεστε. Τέλος αν ζητηθεί, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής των μαθημάτων σας ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθείτε μετά υπό μορφή επανάληψης.

3. TOEIC Self Study, το απόλυτο πακέτο επιτυχίας

Ο τρίτος τρόπος απόκτησης του πτυχίου TOEIC είναι να αγοράσετε το TOEIC Self Study από τηνEkmathisi. Με μόνο 120 € εξασφαλίζετε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρειαστείτε προκειμένου να μελετήσετε μόνοι σας και να φτάσετε επιτυχώς στο επίπεδο που απαιτούν οι εξετάσεις του TOEIC test. Σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνονται τόσο τα εξέταστρα (για τα οποία κανονικά θα πληρώνατε 150€ όσο και η δωρεάν διαδικασία αίτησης σας στις εξετάσεις από εμάς. Επίσης σας στέλνουμε όλο το εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν ταχυδρομικώς στο σπίτι σας. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του TOEIC Self Study που εξασφαλίζετε με την αγορά του.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι το TOEIC Self Study έχει σχεδιαστεί από καθηγητές Αγγλικών της Εκμάθησης για μαθητές που στοχεύουν για το TOEIC. Έτσι όλο το εκπαιδευτικό υλικό έχει ελεγχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στο Φροντιστήριο Αγγλικών μας στο Γαλάτσι. Αγοράστε το TOEIC Self Study και αποκτήστε το δίπλωμα Αγγλικών σας άμεσα!

 

Κατεβάστε Δωρεάν τα eBook για το TOEIC test και ενδυναμώστε τις γνώσεις σας!

TOEIC-SAMPLE-TEST-COVER1-SMALL                         toeic-secrets-cover-small

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα