Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

ESB

esb-lower-logoΤι είναι το πτυχίο ESB;

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO.

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB Level 1 (B2) σε επίπεδο Lower;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, γίνεται σε 5 μέρη.

ESB Lower B2: Η Δομή της Εξέτασης για το ESB Level 1

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening ) γίνεται σε 5 μέρη:

Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test.

Το κάθε μέρος της εξέτασης ESB συνεισφέρει το 20% επί της συνολικής βαθμολογίας.

Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing ) ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα.. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB.

Τα προφορικά (Speaking ) αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB .

Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά συνολικά (εκτός το προφορικό μέρος).

Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet ) πολλαπλών επιλογών (multiple choices ), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR ( Optical Mark Reader ).

Αναγνωρίζεται το ESB Level 1 (Certificate in ESOL International) σε επίπεδο Lower B2 από το ΑΣΕΠ;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ESB Level 1 αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο Β2 (Lower).

Ο τίτλος " ESB Level 1", δεν αναιρεί το επίπεδο της "καλής γνώσης - Β2", που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ

Στην κορυφή