Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πτυχίο TIE | Ekmathisi.edu.gr

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πτυχίο TIE

Το TIE προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Test of Interactive EnglishΤο Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, καινοτόμα και φιλικά για τον υποψήφιο και τον καθηγητή πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL. Κατά τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη όλες οι σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του testing. Όπως αυτές καταγράφηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων. Τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου. Με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση. Καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος. Σύμφωνα με το τι αναμένεται να μπορεί να κάνει. Επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τι μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. πρέπει να διεξάγει μια έρευνα (investigation / mini-project)

 2. πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο / graded reader της απόλυτης επιλογής του/της στα Αγγλικά

 3. πρέπει να παρακολουθήσει ένα νέο που προβάλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (news story)

Ο υποψήφιος πρέπει να δημιουργήσει ένα βιβλίο καταγραφής (logbook) της προετοιμασίας του για την εξέταση ΤΙΕ. Πρόκειται για ένα σημειωματάριο στο οποίο ο υποψήφιος καταγράφει τις πληροφορίες. Που αφορούν όλα όσα αφορούν την προετοιμασία που απαιτείται όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει το logbook του μαζί του στην προφορική εξέταση. Εφόσον το επιθυμεί και στη γραπτή. Παρόλο που το logbook δεν βαθμολογείται,το πιστοποιητικό ΤΙΕ περιέχει την ακόλουθη δήλωση: ‘This award is supported by a logbook produced by the candidate in fulfilment of test requirements’. Όποιος υποψήφιος δεν έχει μαζί του το logbook (investigation, book, news story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τα τρία προετοιμασμένα tasks. Καθώς δεν επιλέγει ο ίδιος ποιο task (book ή news story). Θα παρουσιάσει στο προφορικό μέρος της εξέτασης. Ο εξεταστής ενημερώνει τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης ποιο από τα δύο tasks πρόκειται να παρουσιάσει.

Η μορφή της εξέτασης TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Προφορική εξέταση (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Listening και το Speaking)
 2. Γραπτή εξέταση (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Reading και το Writing).

Listening-Speaking
Δυο υποψήφιοι εξετάζονται ταυτόχρονα από έναν εξεταστή.

– Ο κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει το mini-project που έχει ετοιμάσει, θα το συζητήσει με τον συνυποψήφιο του και τον εξεταστή.  Στη συνέχεια θα ακούσει την παρουσίαση του άλλου εξεταζομένου. Θα κάνουν ερωτήσεις και σχόλια μεταξύ τους πάνω στις παρουσιάσεις τους με την καθοδήγηση του εξεταστή.

– Ο υποψήφιος θα παρουσιάσει το βιβλίο που διάβασε ή το news story του. Στη συνέχεια, θα ακούσει για το βιβλίο ή το news story του άλλου εξεταζόμενου. Θα κάνουν ερωτήσεις και σχόλια μεταξύ τους με την καθοδήγηση του εξεταστή.

– Στο τελευταίο στάδιο της εξέτασης θα τους δοθεί ένα θέμα γενικού καθημερινού ενδιαφέροντος. Ο εξεταστής θα ζητήσει από τους δύο εξεταζόμενους να  το συζητήσουν μεταξύ τους. Να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα (decision-making task).

Reading-Writing

Ο υποψήφιος γράφει δύο εκθέσεις περίπου 150 λέξεων η κάθε μία.

– Το πρώτο θέμα της έκθεσης αφορά είτε στο βιβλίο είτε στο news story στα οποία έχει προετοιμαστεί (prepared task)

-Το δεύτερο θέμα έκθεσης βασίζεται σε εμπειρίες της καθημερινότητας ή  σε γενικότερα θέματα καθημερινού ενδιαφέροντος. Π.χ. να εκφράσει τη γνώμη του και να επιχειρηματολογήσει για  ένα  θέμα, να περιγράψει κάτι, να γράψει ένα γράμμα/email, κλπ

Η συνολική εξέταση διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά για τα επίπεδα Β2-C2 και 1 ώρα και 10 λεπτά για τα επίπεδα Α1-Β1. Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης. Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.

Επίπεδα A1 έως B1

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη :

Το προφορικό μέρος / Spoken Exam (Speaking & Listening) διάρκειας 17-20 λεπτών για δύο υποψηφίους και 26-30 λεπτών για 3 υποψηφίους και

Το γραπτό μέρος / WrittenExam (Reading & Writing) διάρκειας 50 λεπτών.

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια μέρα.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις στα επίπεδα Α1 έως Β1 του TIE:

Οι υποψήφιοι για τα επίπεδα Α1 έως Β1 πρέπει να κάνουν την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. να διεξάγουν μια έρευνα (investigation / mini-project)
 2. να διαβάσουν ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής τους στα Αγγλικά
 • Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει ένα logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων.
 • Όποιος υποψήφιος δεν έχει μαζί του ολόκληρο το logbook (investigation, book) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τα δύο προετοιμασμένα tasks.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της εξέτασης λαμβάνουν το πιστοποιητικό ΤΙΕ σε επίπεδο A1 ή A2 ή Β1. Ανάλογο της επίδοσης τους την ημέρα των εξετάσεων. Δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας/fail grade καθώς το ΤΙΕ είναι achievement test και αξιολογεί “τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και όχι τι αναμένεται να κάνει”. Η μόνη περίπτωση αποτυχίας για τα επίπεδα Α1-Β1. Είναι ο υποψήφιος να μην επιτύχει στην εξέταση το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή Α1. Πρέπει λοιπόν να παράγει κείμενα ανάλογα με το επίπεδο του (Α1: 40 – 70 λέξεις, Α2: 60 – 100, Β1: 90-150 λέξεις σε κάθε κείμενο). Κείμενα μικρότερα των 40 λέξεων λαμβάνουν DNF, το οποίο δηλώνει πως ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εξέτασης.

Επίπεδα Β2 έως C2

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη

Το προφορικό μέρος / Spoken Exam (Speaking & Listening) διάρκειας 25-30 λεπτών για δύο υποψηφίους και 35-45 για τρεις υποψηφίους και

Tο γραπτό μέρος / Written Exam (Reading & Writing) διάρκειας 75 λεπτών.

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια μέρα.

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις στα επίπεδα B2 έως C2 του TIE:

Οι υποψήφιοι για τα επίπεδα B2 έως C2 πρέπει να κάνουν την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. να διεξάγουν μια έρευνα (investigation / mini-project)
 2. να διαβάσουν ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής τους στα Αγγλικά
 3. να παρακολουθήσουν ένα νέο που προβάλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (news story) από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές
 • Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει ένα logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων. To logbook, είναι ένας φάκελος/ντοσιέ το οποίο περιέχει την προετοιμασία των υποψηφίων (investigation, news story και το βιβλίο σε hard copy) για τις εξετάσεις TIE. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει το logbook  μαζί του στην προφορική εξέταση και εφόσον το επιθυμεί και στη γραπτήΤο logbook δεν βαθμολογείται ως προς την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.
 • Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το logbook (investigation, book, news story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τα τρία προετοιμασμένα tasks.  Καθώς δεν επιλέγει ο ίδιος ποιο task (book ή news story) θα παρουσιάσει στο προφορικό μέρος της εξέτασης. Ο εξεταστής ενημερώνει τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης ποιο από τα δύο tasks πρόκειται να παρουσιάσει.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της εξέτασης λαμβάνουν το πιστοποιητικό ΤΙΕ σε επίπεδο ανάλογο της επίδοσης τους την ημέρα των εξετάσεων. Δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας/fail grade, καθώς το ΤΙΕ είναι Achievement Test και αξιολογεί “τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και όχι τι αναμένεται να κάνει”. Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι συμβεί και ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο που στοχεύει δεν αποτυγχάνει, αλλά παίρνει ένα πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων. Για να αποτύχει στα επίπεδα Β2-C2 πρέπει να πετύχει επίδοση χαμηλότερη του Β1 ενώ στα επίπεδα Α1-Β1 πρέπει η επίδοση του να είναι χαμηλότερη του Α1. O υποψήφιος πρέπει να παράγει κείμενα ανάλογα με το επίπεδο του (Β2: 150 – 200 λέξεις, C1, C2: πάνω από 190 λέξεις σε κάθε κείμενο). Κείμενα μικρότερα των 100 λέξεων λαμβάνουν DNF, το οποίο δηλώνει πως ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εξέτασης.

 

Μπορείτε να δείτε την Συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας εδώ

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Η κλίμακα βαθμολόγησης του ΤΙΕ χρησιμοποιεί την κλίμακα αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εξής:

 • Άριστη γνώση: C2
 • Πολύ καλή γνώση: C1, C1+,
 • Καλή γνώση: B2, B2+
 • Μέτρια γνώση: B1, B1+,
 • Βασική γνώση: A2, Α2+
 • Στοιχειώδης γνώση: Α1

Ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό που καταγράφει την απόδοσή του κατά την ημέρα της εξέτασης. Βάσει της παραπάνω κλίμακας, δηλαδή δεν επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει σε ένα επίπεδο αλλά του απονέμεται το επίπεδο της απόδοσής του.

Τόσο τα γραπτά όσο και οι μαγνητοφωνημένες προφορικές εξετάσεις αποστέλλονται στην Ιρλανδία για βαθμολόγηση και έλεγχο.

Δωρεάν επανεξέταση και Δεύτερη ευκαιρία – Προϋποθέσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (Resit)

Οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου ότι κατέχουν (ή και ανώτερο). Αλλά υστερούν στο άλλο μέρος, σε βαθμό που ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν. Δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Οι υποψήφιοι που θα εξετάζονται από τις 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο για τις εξεταστικές του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2016. Οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν χρήση του δικαιώματος μέχρι τις 31/01/2017

Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση υποψηφίου ότι, σε περίπτωση που δεν πετύχουν το δηλωθέν επίπεδο, δεν επιθυμούν έκδοση πιστοποιητικού μέχρι την επανεξέτασή τους. Εάν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τότε το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης παύει να ισχύει.

Επισημάνσεις: Η δωρεάν επανεξέταση στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν έχει καμία σχέση σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε o υποψήφιος στην πρώτη εξέταση. π,χ. ο υποψήφιος για το γραπτό μέρος πρέπει να προετοιμαστεί και για το Book και για το News Story.

Οι δυσλεκτικοί υποψήφιοι που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ επιβαρύνονται με το κόστος του γραφέα, δηλ. 40€.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Second Chance)

Οι υποψήφιοι που κατά την συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν ότι κατέχουν επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ στην τιμή των 80€ για τα επίπεδα Β2, C1, C2 και 40€ για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 (second chance).

Διάρκεια δικαιώματος second chance: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτής της παροχής μέχρι και δύο μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μετά την πάροδο του διμήνου, εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση της παροχής, χάνεται το δικαίωμα αξιοποίησής της δεύτερης ευκαιρίας και εκδίδεται πιστοποιητικό με επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί. Εάν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τότε το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας παύει να ισχύει.

Επισήμανση:  Ο υποψήφιος που κάνει χρήση της δεύτερης ευκαιρίας δεν έχει δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης αν στη δεύτερη εξέταση πετύχει το δηλωθέν επίπεδο στο ένα μέρος της εξέτασης και αποτύχει στο άλλο.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνονται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ και αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο.

Χρήσιμα tips για την προετοιμασία των εξετάσεων του πτυχίου ΤΙΕ.

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ένα Book και ένα News Story με οποιοδήποτε θέμα και ύφος και πρέπει την ημέρα των εξετάσεων να τα φέρουν μαζί τους, αλλιώς δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εξέταση.
 • Όπως σε κάθε προετοιμασία για εξετάσεις πτυχίου, έτσι και στην εξέταση του Interactive English (TIE) απαιτείται μεγάλη και προσεχτική προετοιμασία από την πλευρά του υποψηφίου καθώς και σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη από τον εκάστοτε καθηγητή. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιλέξουν ως υλικό προετοιμασίας (news story, book) για τις εξετάσεις κάτι που να ανταποκρίνεται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και το περιεχόμενο τους να τους είναι βατό και ευχάριστο για να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της μάθησης ως μια ευχάριστη εμπειρία.
 • Στην προετοιμασία του νέου που προβάλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (news story) οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το news story τους από δύο διαφορετικές πηγές καθώς και να δηλώσουν τις πηγές που χρησιμοποίησαν όπως επίσης και τον τίτλο / θέμα και τις ημερομηνίες των άρθρων.
 • Εστιάζοντας στο γραπτό μέρος της εξέτασης, οι υποψήφιοι αναμένεται να γράψουν μια επιστολή / email / άρθρο / δοκίμιο κλπ για το βιβλίο που έχουν διαβάσει ή για την είδηση. Στην παραγωγή κειμένων τους, πρέπει να καταλάβουν οι εξεταστές ότι δεν αναπαράγουν μόνο την ιστορία ή αντιγράφουν ένα κομμάτι από αυτήν ,αλλά ότι έχουν καταλάβει το θέμα και το αντικείμενο για το οποίο μιλάει και αναπτύσσοντας τον γραπτό τους λόγο κυρίως με δικές τους εκφράσεις-παραδείγματα και δικό τους λεξιλόγιο-άποψη , το νόημα και η ουσία του βιβλίου και της είδησης δεν χάνετε ,ούτε αλλοιώνεται, παρά αποδίδετε στο 100% του γενικού νοήματος τους.
 • Για το Writing, ο διαθέσιμος χρόνος είναι συγκεκριμένος, γι’ αυτό να τον αξιοποιήσετε κατάλληλα. Να έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας και να ξεκινήσετε να γράφετε αμέσως με την έναρξη του χρόνου.
 • Γενικά πρέπει να είστε ο εαυτός σας.
 • Πρέπει να μιλήσετε με αυτοπεποίθηση και ευφράδεια. Η συζήτηση πρέπει να είναι φυσική όπως και σε καθημερινές καταστάσεις.
 • Να μιλάτε με ολοκληρωμένες προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
 • Εάν κάπου κολλήσετε, ξεκινήστε την πρόταση σας είτε αναδιατάσσοντας την σειρά των λέξεων ή βρίσκοντας άλλα λόγια. Αποφύγετε μεγάλες παύσεις.
 • Να δείχνετε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι.

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων. Πηγαίνετε στις εξετάσεις έχοντας εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί μας, καθώς και τα χρήσιμα tips που σας αναλύσαμε. Η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία και η καλή προετοιμασία είναι σύμμαχοι σας στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων του ΤΙΕ.

Πέτυχε με την βοήθεια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ekmathisi.

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα