Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Αλλαγές στην εξέταση του πιστοποιητικού TIE από 1η Νοεμβρίου 2017

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, καινοτόμα και φιλικά για τον υποψήφιο και τον καθηγητή πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου.

Η μορφή της εξέτασης TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Προφορική εξέταση (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Listening και το Speaking)
 2. Γραπτή εξέταση (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Reading και το Writing).

 

Από την 1η Νοεμβρίου του 2017 υπάρχουν αλλαγές στην εξέταση του πιστοποιητικού ΤΙΕ σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω.

Για τις εξετάσεις επιπέδου B2-C1-C2

Γραπτή εξέταση

 1. Ο συνολικός χρόνος επεκτείνεται στα 90 λεπτά
 2. Τυποποίηση των οδηγιών για την πρώτη δοκιμασία (Prepared Writing). Οι υποψήφιοι θα καλούνται να συμπεριλάβουν στην απάντησή τους μια σύντομη περίληψη του βιβλίου ή της είδησης που διάβασαν συνολικής έκτασης μέχρι 50 λέξεων. Η περίληψη θα αποτελεί κομμάτι του κειμένου που παράγει ο υποψήφιος, ο οποίος θα κρίνει σε ποιο σημείο του κειμένου μπορεί να την εντάξει για να διατηρήσει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του.

Παράδειγμα email/γράμματος (letter) σχετικά με το βιβλίο ή την είδηση:

 • Write an email to a friend of yours about the book you read. In your letter: a) include a brief summary of the storyline (up to 50 words) and b) recommend the book to him/her. Give reasons for your recommendation.
 • Write a letter to your English-speaking friend about the news story you read. In your letter: a) include a brief summary of the main events (up to 50 words) and b) explain what you have learnt from this new story.

Παράδειγμα έκθεσης ιδεών (essay) / άρθρου (article) σχετικά με το βιβλίο ή την είδηση:

 • Did you like the ending of the book? What were your feelings when you read it? Write an article for a website with your opinion. Ensure that the article includes a summary of the book which is no longer than 50 words long.
 • If you were a reporter, would you choose to write this type of news story? Why/why not? Write an essay with your opinion. Ensure that the essay includes a summary of the news story which is no longer than 50 words long.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγωγή ολόιδιων (λέξη προς λέξη) περιλήψεων από υποψήφιους που έχουν προετοιμάσει το ίδιο βιβλίο ή την ίδια είδηση για την εξέταση θα αξιολογούνται με DNF (Did not fulfill the Requirements).

 

Για τις εξετάσεις επιπέδου A1-Α2-B1

Γραπτή εξέταση

Η δεύτερη δοκιμασία (Spontaneous Task) δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ δύο θεμάτων: Το πρώτο θέμα αφορά κυρίως τα επίπεδα Α1-A2, ενώ το δεύτερο θέμα αφορά τα επίπεδα Α2-Β1.  Ο υψηλότερος βαθμός με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί το πρώτο θέμα (Α1-Α2)  είναι το Α2+, ενώ ο υψηλότερος βαθμός με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί το δεύτερο θέμα (Α2-Β1) είναι το Β1+.  Κατά συνέπεια:

 1. Οι υποψήφιοι που αποσκοπούν στο υψηλότερο επίπεδο της εξέτασης, δηλαδή το Β1 επίπεδο, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να το επιτύχουν επιλέγοντας το δεύτερο θέμα (Α2-Β1) της δοκιμασίας.
 2. Απαντώντας στο πρώτο θέμα της δοκιμασίας (A1-A2) μπορούν επίσης να επιτύχουν το Β1 επίπεδο με την προϋπόθεση ότι στην πρώτη δοκιμασία (Ερωτηματολόγιο) θα καταφέρουν να σκοράρουν Β1 ή Β1+ ή/και αντιστοίχως στην Προφορική Εξέταση θα επιτύχουν Β1 ή Β1+ επίπεδο.

Aξιολόγηση υποψηφίων και βαθμολογία

Οι ‘+’ βαθμοί  (i.e., B2+, C1+) βοηθούν τον υποψήφιο να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς τόσο ο τελικός προφορικός βαθμός όσο και ο τελικός γραπτός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών που θα δώσει ο Εξεταστής ή ο βαθμολογητής στον υποψήφιο ακολουθώντας τα έξι κριτήρια αξιολόγησης του ΤΙΕ.

Παράδειγμα Προφορικού Βαθμού:

 • Aural reception: C1
 • Interaction: C1
 • Communicative Effectiveness: B2+
 • Grammatical Accuracy: B2+
 • Lexical range: B2+
 • Phonological Control: C1
 • Συνολικός Προφορικός Βαθμός: C

Το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται στον υποψήφιο υπολογίζεται ως εξής:

1. Μισό επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού αυτόματα στρογγυλοποιείται προς το υψηλότερο επίπεδο.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C1+
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : C2  

2. Πάνω από ένα επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού στρογγυλοποιείται στο ενδιάμεσο επίπεδο με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος επέδειξε ικανότητες αυτού του επιπέδου σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2+(ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : C1

3. Πάνω από ένα επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού οδηγεί σε πιστοποίηση του χαμηλότερου επιπέδου που πέτυχε ο υποψήφιος σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης εφόσον δεν κατάφερε να επιδείξει ικανότητες του ενδιάμεσου αμέσως υψηλότερου επιπέδου.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2(ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά δεν επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : Β2

 

Πέτυχε με την βοήθεια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ekmathisi.

 

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Δες αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και την δομή του πιστοποιητικού ΤΙΕ ΕΔΩκαι κάλεσε μας για να κανονίσετε μια ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση γνωριμίας με ένα από τους καθηγητές μας.

Στην Ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.  

 

Στην Ekmathisi δε σταματάμε ποτέ τη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Ελάτε στην Ekmathisi να σας δείξουμε τον τρόπο για να πετύχετε στα ανώτατα πτυχία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία των Αγγλικών και στα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πηγή www.tieexams.gr

 

on 18 Σεπτέμβριος 2017
Στην κορυφή